Vers-krit vir jou * Poem Crit for you

Wat bied Vers-krit jou?


Vers-krit is ‘n forum waar jy jou gedigte kan plaas en kritiek van jou portuur-digters kry. Daar word van jou verwag om self ook kritiek te lewer.

Ons besef dat ‘n digter wat nie gelees word nie in ‘n lugleegte leef. Die lees van ‘n gedig laat dit lewe. Eweneens gee kritiese insette stukrag aan ‘n gedig. Wanneer daar nog aan ‘n gedig geskaaf kan word, voor finale publikasie, kan goeie kritiek uiters waardevol wees om die gedig in sy optimum vorm te kry.

Professionele kritiek op gepubliseerde werk het ander belangrike funksies. Dit help die digter om sy werk na waarde te skat, maar kan niks doen om finaal gepubliseerde werk te verbeter nie.

Ons meen dat daar ‘n groot behoefte onder werkende digters is om goeie kritiese insette te kry om hulle te help met hulle digterlike arbeid. Vers-krit wil hierdie geleentheid bied. Die kritiek kom egter nie verniet nie. Jy “betaal” vir die kritiek wat jy kry deur op jou beurt weer ander digters te help deur nuttige kritiek te lewer op hulle werk.

Ons bied hierdie diens ook vir Engesltalige digters in Poem Crit. Ons hoop dat die twee tale bevrugtend op mekaar sal inwerk en digters van albei kante se horisonne sal help verbreed.

Ons hoop jy geniet hierdie forum. Voel asseblief vry om te eniger tyd jou mening te lug oor Vers-krit, voorstelle te maak, kritiek te lewer. Klik op Terugvoering in die paneel aan die regterkant.

De Waal Venter
Chris van der Walt

Kontak
Skakel met ons by
dewalvis@telkomsa.net

What does Poem Crit offer you?


Poem Crit is a forum where you can post your poems and receive critiques from your peer poets. You are expected to offer critiques yourself.

We realise that a poet who isn’t read, lives in a vacuum. Reading a poem brings it to life. Equally, critical inputs can invigorate a poem. When you can still work on a poem, before final publication, good critique can be invaluable to shape the poem into optimum form.

Professional criticism on published work has other importat functions. It helps the poet to evaluate his art, but can do nothing to improve published work.

We think working poets feel the need for good critical inputs to help them with their writing. Poem Crit offers this opportunity. The critique on your work doesn’t come free, though. You “pay” for it by helping other poets in  turn by providing useful critiques on their work.

We also offer this service to Afrikaans poets in Vers-krit. We hope that the two langauges will have a enrichig effect on each other and that it will broaden the horizons of poets on both sides of the langauge divide.

We hope you’ll enjoy this forum. Please feel free to vent your opinons about Poem Crit, make suggestions and offer criticism. Click on Feedback in the right-hand panel.

Contact
Contact us at –
dewalvis@telkomsa.net

Responses

  1. Fantastiese werk


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: